776 273 720
general Terms and conditions
Název provozovny: BeFit energy club
Adresa: Milínská 134, OC Skalka 3.NP, 261 01 Příbram
Provozovatel: L&D Team spol. s r.o., se sídlem Rosovice, Holšiny 169, PSČ 262 11, IČ: 28966422
Provozní doba:
Aktuální provozní doba je umístěna na dveřích u hlavního vstupu a na webových stránkách www.befitclub.cz
Odpovědná osoba: Lukáš Králíček
Tento provozní řád upravuje vzájemné vztahy mezi provozovatelem fitness klubu BeFit energy club (dále také jen „klub“), : L&D Team spol. s r.o.., se sídlem Rosovice, Holšiny 169, PSČ 262 11, IČ: 28966422 (dále také jen „provozovatel“) a jeho klienty.
Klientem klubu se pro účely tohoto provozního řádu rozumí fyzická osoba, která uzavřela s provozovatelem smlouvu o členství, nebo které byl vstupu do klub umožněn na základě uhrazeného jednorázového vstupu či na základě jiné formy vstupu dle aktuální nabídky klubu (dále také jen „klient“).
Službami poskytovanými klubem se rozumí poskytování prostorů a zařízení klubu ke cvičení, organizování různých druhů cvičení, wellness a jiných sportovních aktivit, včetně zajištění instruktorů pro tyto aktivity, a poskytování dalších placených služeb (např. osobní trenér, masérské služby) dle nabídky klubu.
Každý klient je povinen se seznámit s provozním řádem klubu, který je vyvěšen na viditelném místě na recepci klubu a řídit se tímto provozním řádem, smlouvou o členství, pokud byla uzavřena, a pokyny instruktorů či jiných osob poskytujících služby klientům klubu (personálu).
Během provozu klubu je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování služeb nabízených klubem, a který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění, atd.
Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý klient si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou klubu doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení pro jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) musí před návštěvou klubu konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Klient, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb klubu, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity.
Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli.
Každý klient je povinen používat sportovní oděv, být přezutý do čisté sportovní obuvi a při samotném cvičení používat vlastní či zapůjčený čistý ručník.
Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) jsou určeny výhradně šatní skříňky. Klient je zodpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá provozovatel za škodu na věcech v ní odložených. Klient je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Klient je povinen řádně opatrovat klíč od šatní skříňky, odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, jeho poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty či poškození je klient povinen uhradit částku 400,- Kč jako náklady za výměnu zámku. Peníze a další cennosti nesmí být ponechány v šatních skříňkách a musí být uloženy na recepci nebo v bezpečnostních schránkách. Provozovatel neodpovídá za peníze a další cennosti neuložené uvedeným způsobem.
V případě zakoupení tzv. permanentní vstupenky dle aktuální nabídky klubu obdrží klient oproti záloze 100,-Kč členskou kartu, která mu umožňuje čerpání jednotlivých služeb. Karta je majetkem klubu a je zapůjčena klientovi klubu, který se zavazuje ji chránit před poškozením, či zneužitím. Záloha bude klientovi vrácena při vrácení karty. V případě ztráty či poškození karty je klient povinen uhradit částku 100,- Kč jako náklady na pořízení nové karty, provozovatel je oprávněn tuto částku započítat oproti složené záloze.
Provozovatel vede evidenci klientů, obsahující jejich osobní údaje. Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů.
V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého klienta uvedenou skutečnost oznámit personálu, který provede patřičná opatření.
Prostory a vybavení klubu jsou zajištěny v takovém stavu, aby se daly snadno čistit a v případě potřeby snadno dezinfikovat a udržovat je v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovni poskytovaných služeb. Před zahájením (po ukončení) provozu dle denního rozvrhu se všechny prostory klubu, šaten, a sprch umyjí teplou vodou, obsahující čistící prostředek (Savo). Personál klubu je povinen během dne utírat cvičební stroje a nářadí vodou s dezinfekčním roztokem a zařízení recepce teplou vodou s čistícím prostředkem.
V klubu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Do všech prostor klubu je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby klub opustily. Pokud tak neučiní mohou být z klubu bez náhrady vyvedeny.
Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat.
Rezervace na hodiny jsou závazné a je možné je měnit/rušit nejpozději 24 hodin před začátkem hodiny. Pro rezervaci na je nutné mít na svém členském účtu deposit v min. výši 100 Kč. Rezervace je zdarma a bezplatné zrušení rezervace je možno realizovat do 24 hodin před lekcí. Odhlášení 24 až 12 hodin před lekcí je zpoplatněno částkou 20 Kč. Zrušení rezervace 12 až 0 hodin před lekcí je zpoplatněno částkou 35 Kč. Nezrušení rezervace a nepříchod na lekci je zpoplatněn částkou 50 Kč. Rezervace je možné uskutečnit nejvíce 14 dní dopředu.
Do klubu je povoleno vnášet pouze nápoje zakoupené na recepci BeFit energy clubu.
Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli změnit, provozní řád či jeho změny nabývají účinností dnem zveřejnění v prostorách klubu.
Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 1. 11. 2015.